Ogłoszenie nr 344116 - 2016 z dnia 2016-11-16 r.
Sandomierz: Zakup żywności dla potrzeb Bursy Szkolnej w Sandomierzu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Bursa Szkolna, krajowy numer identyfikacyjny 29288302000000, ul. ul. Wojska Polskiego 22, 27600 Sandomierz, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-15 832 28 53, e-mail , faks 0-15 833 30 15. Adres strony internetowej (URL): www.bursasandomierz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.4) KOMUNIKACJA:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.bursasandomierz.pl
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pocztą, osobiście
Adres:
Bursa Szkolna Wojska Polskiego 22, 27-600 Sandomierz

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup żywności dla potrzeb Bursy Szkolnej w Sandomierzu
II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup żywności dla potrzeb wychowanków i grup korzystających z wyżywienia w Bursie Szkolnej w Sandomierzu w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na części.
II.5) Główny kod CPV: 15000000-8
Dodatkowe kody CPV: 03220000-9

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału. Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału. Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony przez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
nie
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenie wykonawcy o przynależości albo o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zał. nr 5, formularz oferty zał. nr 1, wzór umowy zał. nr 6

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Znaczenie
cena
100


IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 01/12/2016, godzina: 09:00,
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr:
I Nazwa: Artykuły mleczarskie
Część nr: II Nazwa: Mięso
Część nr: III Nazwa: Ryby
Część nr: IV Nazwa: Artykuły różne
Część nr: V Nazwa: Pieczywo
Część nr: VI Nazwa: Mrożonki
Część nr: VII Nazwa: Produkty kwaszone
Część nr: VIII Nazwa: Warzywa i owoce
Część nr: IX Nazwa: Owoce cytrusowe
Część nr: X Nazwa: Jaja
Część nr: XI Nazwa: Wyroby cukiernicze


Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12